Yükleniyor...
teknoloji, güvenlik ile ba?lar...

hakk?m?zda.

teknoloji, güvenlik ile ba?lar...

ergüvenlik bilgisayar ve güvenlik hizmetleri 17 y?l? a?k?n süredir Dijital Güvenlik Sistemleri ve Bilgisayar Hizmetleri sekt?ründe en iyi olmay? hedefleyerek do?ru ke?if do?ru malzeme ve do?ru sonuca odakl? ?al??arak rakiplerinden her zaman bir ad?m ?nde olmay? hedeflemi?tir.
Bu hedef do?rultusunda;
Ekonomik ve Profesyonel ??zümler üreterek en kü?ük i?letmeden en büyük i?letmeye kadar Güvenlik Hizmetleri, Bilgisayar Sistemleri, Network Uygulamalar? ve daha fazlas?yla mü?terilerine sunmu? oldu?u Kaliteli Hizmet & Mü?teri Memnuniyeti anlay??? ile dijital ya?am? ve hayat? kolayla?t?racak, ev ve i? yerlerinde güvenle ya?anabilecek ortam yaratmakt?r.
Hizmetlerimiz.

Kamu ve ?zel Sekt?re Bilgisayar, Sarf Malzemeleri Sat??? Kurulumu ve
Teknik Servis Hizmeti vermekteyiz.

Bilgisayar ve sarf malzemeleri sat??lar?nda gerek do?rudan temin, gerekse ihale yoluyla al?mlarda kurum ve kurulu?lar?m?z?n taleplerine kaliteli ve performansl? ürünleri büt?enize uygun se?enekler ile birle?tirerek sat???n? ger?ekle?tirmekteyiz.

Bilgisayar Hizmetleri

Notebook sat??, tamir ve bak?m hizmetleri, toplama ve masaüstü bilgisayar, kurulum, sat??, tamir ve bak?m, modem kurulumu, yaz?c? kurulumu ve sarf malzeme tedarikleri hizmet vermekteyiz.

Network Sistemleri

Yap?sal network kablolama, Modem & A? kurulumu,Network ??zümleri, Kablosuz veri aktar?m?,Güvenlik duvar? & Virüs yaz?l?mlar? ile ekonomik ve profesyonel ??zümler sunmaktay?z.

Teknik Servis

Masaüstü bilgisayar, notebook anakart ve ?evre birimleri, tablet onar?m hizmeti vermekteyiz.

Kamera Sistemleri

Analog, Ahd ve Ip kameralar ile Speed dome kameralar?n sat??, montaj ve tamir hizmetlerini vermekteyiz.

Tan?tma Sistemleri

Kartl? ge?i? sistemleri, Parmak izi okuma sistemleri, Yüz tan?ma terminalleri ve Personel devam kontrol yaz?l?mlar? ile sizlere ekonomik ve profesyonel ??zümler sunmaktay?z.

Yaz?c? Sarf Malzeme ve Servis

Marka ba??ms?z olarak her marka yaz?c? cihaz?n?z i?in kaliteli, en hesapl? ve kesin ??zümler sunmaktay?z.
Telefon
0532 496 44 63
0312 324 60 10
Adres
Etlik Mah. Varto Cad. No: 13/A
Etlik / ANKARA
Haritay? G?r Yukar? ??k